Wczytywanie ...

Postępowanie odwoławcze

2020-05-14 08:46:44

Zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn.14.12.2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ) :

1.W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów , rodzice/prawni opiekunowie  mogą wystąpić do  komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2.Komisja w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.

4.Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki może zostać  złożona skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania  można przesyłać na adres e-mail placówki , nie ma konieczności dostarczania ich osobiście.

© Copyright 2012 Przedszkole Nr 77
Projekt i wykonanie: Serwkom